Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ . ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΙ ΑΠΕτζηδες !!! Αποκλειστικό: Το πραγματικό καθεστώς υλοποίησης Αιολικών Πάρκων


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ  ΚΑΙ     Α.Π.Ε.


1) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με την εγκατάσταση ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, υβριδικά, συνοδά έργα δρόμοι, κλπ ) υποχρεωτικά προηγείται αίτηση από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στο αρμόδιο δασαρχείο της περιοχής, για το χαρακτηρισμό της περιοχής σε δασική ή μη.                                       Πάγια τακτική των εταιρειών είναι να ζητούν το χαρακτηρισμό πολύ μεγαλύτερης έκτασης από αυτήν που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του έργου, πιθανόν και για να εξασφαλίσουν τα μελλοντικά τους σχέδια στην περιοχή.                                                Για παράδειγμα στο Αποπηγάδι Χανίων ενώ με το πρωτόκολλο εγκατάστασης μισθώθηκαν στην εταιρεία 85 στρ. περίπου για την εγκατάσταση 3 α/ν, οι εταιρείες ζήτησαν και χαρακτήρισαν (κατά τα έτη 2004, 2005, και 2006)       2700 στρ. γης, ιδιοκτησίες των κατοίκων των όμορων χωριών.                                                       Σήμερα πια αποδειχτεικε  ο λόγος που έγινε αυτό, αφού σήμερα έχουν δοθεί άδειες παραγωγής, για τρεις υβριδικούς - αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεκάδες α/ν.       Για την αίτηση του χαρακτηρισμού το δασαρχείο δεν ζητά από τις εταιρείες προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας της έκτασης, ούτε τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.    Δηλαδή οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να αιτηθεί το χαρακτηρισμό, οποιασδήποτε έκτασης, οπουδήποτε, ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει.

2) Μετά την ψήφιση του νόμου 3851/4-6-2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»                                                     και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.11 αυτού «η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη (που έχει αιτηθεί η εταιρεία) εκδίδεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα που δεν αφορούν περιοχές εγκατάστασης Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.


3) Η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη που γίνεται με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του δασικού ν. 998/1979, δημοσιεύεται στην Διαύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr/) και σε μια τοπική εφημερίδα και αποστέλλεται στο δήμο της περιοχής όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να αναρτηθεί στο δημαρχείο για 30 ημέρες.

4) ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο χαρακτηρισμός του δασαρχείου αφορά μόνο το χαρακτήρα της περιοχής σε δασική ή μη και δεν υπεισέρχεται σε θέματα ιδιοκτησίας.                                                     Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι βοσκότοποι χαρακτηρίζονται και διαχειρίζονται ως δασικές.

5) Εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού στη Διαύγεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αντιρρήσεις (ένσταση) στο αρμόδιο δασαρχείο, να αμφισβητήσουν το δασικό χαρακτηρισμό και να ζητήσουν να εξετασθεί η υπόθεση από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων και εν συνεχεία αν χρειαστεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ή και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.    Κατά μέσο όρο περνούν γύρω στα 5 χρόνια για να συζητηθεί το αίτημα στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή.                              Για να υπάρξουν βάσιμες πιθανότητες να κερδηθεί εν μέρη η ένσταση                (δηλαδή να αποδειχτεί ότι ένα μέρος της χαρακτηριζόμενης έκτασης δεν είναι δασική) απαιτείται πέραν από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή την αποδεδειγμένη χρησικτησία (που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον της ένστασης) και τη βοήθεια ενός καλού - ειδικού δικηγόρου, οπωσδήποτε η προσκόμιση στην επιτροπή, ειδικής φωτοερμηνείας των αεροφωτογραφιών της περιοχής (από τη ΓΥΣ) των ετών 1945 και 1960.                                                     Δηλαδή απαιτούνται χιλιάδες ευρώ για αμοιβές δικηγόρου, φωτοερμηνείες κλπ έξοδα, για μια αμφίβολη δικαίωση. 
6)    Μετά την πάροδο των 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων) στο δασαρχείο,  η πράξη αντιμετωπίζεται ως τελεσίδικη από τη Διοίκηση, αλλά αν ο ιδιοκτήτης μάθει ότι υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού στην περιουσία του μετά από 1 χρόνο π.χ., προσφεύγει εμπρόθεσμα στην Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 ν 998/79 (Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων).

7) Όμως το απόλυτα “ασφαλές” νομικά, είναι ο ιδιοκτήτης να  καταθέσει τις αντιρρήσεις του (ενστάσεις) για το χαρακτηρισμό που γίνεται στην περιουσία του, εντός της προθεσμίας των 60 ημερών από την πρώτη δημοσίευση στη Διαύγεια, ή έστω της ανάρτησης του στο δημαρχείο.


8) Εφόσον μια περιοχή χαρακτηρισθεί ως δασική, αυτό σημαίνει ότι τεκμαίρεται ΔΗΜΟΣΙΑ και διαχειρίζεται ως ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία και το κράτος την μισθώνει έναντι ευτελούς αντιτίμου  ,       (με το περίφημο «αντάλλαγμα του μελισσοκόμου», που ισχύει από το 2006,    Ν. 3377/2005, άρθρο 19, δηλαδή 50 ευρώ το στρέμμα ετησίως ή 1000 ευρώ την εικοσαετία εφάπαξ),                                    στις εταιρείες για τα έργα ΑΠΕ, αφού με το νόμο 2941/2001, όχι μόνο επιτράπηκε η εγκατάσταση τους σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και κρίθηκε ότι είναι «δημόσιας ωφελείας» !!!  και τα συμπεριέλαβε στη δασική νομοθεσία ως ισότιμα των στρατιωτικών έργων.                Αν η περιοχή χαρακτηρισθεί ως γεωργική, δεν αμφισβητείται από το Κράτος το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.


9) Μετά το χαρακτηρισμό της περιοχής σε δασική το δασαρχείο δικαιούται να αποβάλλει από την περιοχή και να επιβάλλει κυρώσεις στους βοσκούς.


10) Επειδή στην Κρήτη (όπως και σε κάποιες άλλες λίγες περιοχές της Ελλάδας, πιθανοτατα και στην Ανδρο ) βάση του άρθρου 62 του ν. 998/79 δεν θεσπίζεται το τεκμήριο κυριότητας για το Δημόσιο, πράγμα που σημαίνει ότι και το κράτος όπως και οι ιδιώτες πρέπει να αποδείξει την κυριότητα της δασικής έκτασης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και εφόσον διαθέτουν νόμιμα μεταγεγραμμένα συμβόλαια να δικαιωθούν ως προς την κυριότητα της έκτασης και όχι ως προς το δασικό χαρακτήρα που παραμένει (ιδιωτικό δάσος - δασική έκταση).                          Πολύ ισχυροί τίτλοι σε αυτή τη δικαστική διαμάχη που κοστίζει και διαρκεί χρόνια θεωρούνται αυτοί από την εποχή της Τουρκοκρατίας (πριν το 1897) και κυρίως τα λεγόμενα Ταπί.


11) Σύμφωνα πάλι με το ν. 3851/4-6-2010 η πράξη χαρακτηρισμού , μετά τη νόμιμη δημοσιοποίησή της, έχει το τεκμήριο νομιμότητας, πράγμα που σημαίνει ότι συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ΑΠΕ, άσχετα αν υποβληθούν αντιρρήσεις (ενστάσεις) από φερόμενους ιδιοκτήτες και ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε έκβαση αυτών των αντιρρήσεων (ενστάσεων).


12) Η τακτική των εταιρειών, εκμεταλλευόμενη την σχετική επί του θέματος άγνοια των κατοίκων -ιδιοκτητών, είναι να προσεγγίζουν μυστικά τους φερόμενους ιδιοκτήτες και να τους υπόσχονται μακροχρόνια ενοίκια (“λαγούς και πετραχήλια”) ή και να υπογράφουν μαζί τους συμφωνητικά, αμφίβολης νομικής εγκυρότητας. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν την συναίνεση τους μέχρι την εγκατάσταση του έργου. Στη συνέχεια βέβαια και αφού όπως τονίσαμε υποχρεωτικά έχει ζητηθεί και γίνει ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε δασική, οι εταιρείες αργά ή γρήγορα σταματούν να πληρώνουν τους πρώην πλέον ιδιοκτήτες - αν τους έχουν πληρώσει ποτέ, αφού η γη έχει περάσει στη διαχείριση του Δημοσίου.                                Για περισσότερες λεπτομέρειες και ειδικές περιπτώσεις παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε δικηγόρους που ασχολούνται με το αντικείμενο. 
 ΠΗΓΗ
 http://www.kokoras.net/2013/11/blog-post_7.html
 Η  ΔΕΗΑΝ ΑΕ  είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ  και αφορά μόνον τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΑΠ ΚΑΛΥΒΑΡΙ ΑΝΔΡΟΥ
Αιολικό Πάρκο
Τύπος ΑΓ
Πλήθος Α/Γ
Ισχύ Α/Γ (kW)
Συνολική ισχύς ΑΠ (kW)

 Άνδρος- Καλυβάρι
Vestas
V27
7
225
1.575 
  
 Πηγή      ΔΕΗ ΑΝ ΑΕ
 http://www.ppcr.gr/List.aspx?Year=2013&C=17&A=466
    Το αιολικό ''Καλυβάρι''  , στην Υδρούσα του Δήμου  Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων  , χρονολογείται απο το 1992 . Αποτελείται από 7 ανεμογεννήτριες VESTAS V27 225 ΚW εκάστη ,με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1,6 MW περίπου.
    Βρίσκεται κοντά στο όριο απόσυρσης ,αφού       λειτουργεί επι 22 χρόνια και είναι παλαιάς τεχνολογίας .Η ετησία εκτιμώμενη (αισιόδοξη) απόδοσή του σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια  ΔΕΗΑΝ ΑΕ  είναι  3.621 MWh περίπου .

Αυτό προκύπτει  απο τον παρακάτω απλό μαθηματικό τύπο .

Α.            225 KW   Χ  7  ανεμογεννήτριες  Χ  24 ώρες  Χ  365ημερες   ==    13.797.000 κιλοβατώρες  η      13.797 μεγαβατωρες ετήσια παραγωγή με θεωρητική απόδοση (capacity factor )  100%.

Β.             Όμως όλα τα αιολικά λειτουργούν με πραγματική απόδοση  20%-25%  περίπου  ( capacity factor ) , αναλόγως με το αιολικό δυναμικό κάθε τοποθεσίας.

Γ.              13.797     Χ    20 %  ==     2.759MWh    η          13.797    Χ    25% ==     3.449MWh


  Αν θεωρήσουμε οτι το
Α.  2.759MWh αντιπροσωπεύει μια κακή χρονιά απόδοσης
 και το
 Β.  3.449MWh αντιπροσωπεύει μια πολύ καλή , τότε τα κέρδη από το αιολικό του ''Καλυβαριου'',θα είναι ....

Α.     2.759MWh     X    87,85*  ευρώ / ΜWh  == 242.378,15 ευρώ ετήσια κέρδη.

Β.      3.449MWh     X    87,85 ευρώ / MWh  ==  302.994,65 ευρώ ετήσια κέρδη.


επίσημη τιμή ΛΑΓΗΕ  ΑΕ για διασυνδεδεμένο σύστημα ,όπως η Ανδρος.( βλέπε τον πίνακα κάτω)
 Το κόστος κατασκευής αιολικών ''πάρκων''σήμερα κυμαίνεται απο 1 εκατ ευρώ μέχρι 1,5 εκατ ευρώ για καθε εγκατεστημένο Μεγαβάτ ,αναλόγως με την τοποθεσία και τις τεχνικές δυσκολίες για την κατασκευή τους. 

Συμπεράσματα

Ίσως για πρώτη φορά δημοσιεύονται συγκεκριμένα νούμερα με τα κέρδη των αιολικών , με τόσο  απλά και ξεκάθαρα λόγια.
Χρησιμοποιήθηκαν επίσημα στοιχεία που δεν αμφισβητούνται.
Πρέπει επίσης να μάθετε οτι το παραγόμενο ρεύμα απο ΑΠΕ ,αγοράζεται υποχρεωτικά και κατα προτεραιότητα από τον εθνικό διαχειριστή του δικτύου.
Παρόλο που το παράδειγμα μας αναφέρεται σε ενα από τα παλαιότερα σε λειτουργία, αιολικά της Ελλάδας ,το ''Καλυβάρι'' Ανδρου τα επιδοτούμενα  ετήσια κέρδη των ( 302.994 ευρω ) , είναι τεράστια για την εγκατεστημένη ισχύ των μόλις 1,57 MW.
 
      Το υπο κατασκευή ιδιωτικό αιολικό ''πάρκο'' στην θέση ''Φραγκάκι Κορθίου Ανδρου'' ισχύος   15MW ,  το οποίο πήρε ομόφωνη έγκριση απο το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου,εδώ...
   http://www.youtube.com/watch?v=BlRLMmYC45Q&feature=player_embedded   ,

          είναι  15 φορές μεγαλύτερο!!!!!!    άρα  θα αποδίδει 15 φορές περισσότερα ετησία κέρδη.

Δηλαδή  302.994   Χ   15  ==    4.544.910  εκατομ.ευρω ετήσια κέρδη. Απίστευτο !!!!

Θα  πείτε , μααα......αυτά είναι υπερβολές .
Έχετε δίκιο ,αγαπητοί φίλοι .
Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να πιστέψει οτι σε καιρούς φτώχειας και χρεωκοπίας ,υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα τέτοιες τρελές οικονομικές ευκαιρίες .
Κανείς λογικός  δεν μπορεί να πιστέψει οτι για μια επένδυση σε 15 / 1MW ανεμογεννήτριες , ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ θα πάρει απο το κράτος δωρεάν  επιδότηση 40% με τον επενδυτικό νόμο (ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ)   και  θα του χορηγηθεί κρατική σύμβαση που θα εγγυάται τα κέρδη του για 20-25 χρονιά με σημερινή     τιμή επιδότησης ανα παραγόμενη MWh  87,85 , χωρίς να απασχολεί προσωπικό πέραν απο 1,2 συντηρητές και προπάντων  χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο.
   Μόλις λοιπόν μάθατε τι σημαίνει ''πράσινη ενέργεια'' δηλαδή πράσινη απάτη .
 Μια  άπατη καλά οργανωμένη και καλά στημένη αφού με δόλιο και συγκεκαλυμμένο τρόπο  αναγκάζει τους όλους τους πολίτες-καταναλωτές να πληρώνουν τα τεράστια κέρδη τους μέσω των λογαριασμών ρεύματος , που συνεχώς αυξάνονται .
 Το παράδειγμα για το αιολικό στο ''Καλυβαρι Ανδρου'' είναι χαρακτηριστικό και προκαλούμε αλλά και παρακαλούμε, αυτούς που πιθανόν  αμφισβητούν τα στοιχεία του SAGINI3
να  μας στείλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους και εμείς θα τις δημοσιεύσουμε αμέσως.
     Αυτά τα τρελά κέρδη προέρχονται απο το υστέρημα των Ελλήνων σε καιρούς πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Γιαυτό τους αποκαλούμε ανήθικους και ΑΠΕ τεωνες,  που παριστάνουν τους επενδύτες που θα φέρουν ανάπτυξη.
Αααα .....και μην μας λένε οτι ανησυχούν για το περιβάλλον ,γιατί προκαλούν μόνον αηδία .
Αυτό είναι υποχρέωση και δικαίωμα όλων μας και κάνεις δεν τους εκχώρησε τέτοια καθήκοντα .
     Όμως  το ''Καλυβάρι'' είναι ένα σχετικά μικρο αιολικό ''πάρκο'' αν σκεφτείτε οτι ο Δήμος και η ''Δάφνη''  δήλωσαν οτι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για οικονομική συμμετοχή των δημοτών και του Δήμου Άνδρου με εταιρεία που δεν κατονόμασαν η οποία πρόκειται να κατασκευάσει στην Άνδρο αιολικό ισχύος .....50 MW .( συνέντευξη στο ξενοδοχείο Κάραβελ Αθηνών )εδώ...    http://sagini3.blogspot.gr/2013/11/blog-post_23.html .

Τώρα γνωρίζετε τα κίνητρα τους .Υπολογίστε εσείς τα αναμενόμενα κέρδη τους .

Η ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

          Η χώρα μας και η βιομηχανία μας , αναπτύχθηκε τόσα χρόνια , ανεξάρτητη , χάρις στους φυσικούς πόρους που διαθέτει   ( λιγνίτες και νερά ) για παραγωγή  φθηνής ,  επαρκούς και σταθερής ενέργειας απο την ΔΕΗ,  που μπορεί να συνεχίσει να παράγει άφθονη ενέργεια από τους ίδιους πόρους για τα επόμενα 50 χρόνια.
Λιγνίτες για ισχύ βάσης και υδροηλεκτρικά για ισχύ αιχμής.
      Το  εισαγόμενο ακριβό μαζούτ χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή μόνον στα νησιά μας ,όταν αυτά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό δίκτυο. Τα έργα διασύνδεσης όμως συνεχώς επεκτείνονται και η εξάρτηση απο το μαζούτ μειώνεται. 
     Το φυσικό αέριο είναι ακριβό και εισαγόμενο καύσιμο που δημιουργεί ενεργειακή εξάρτηση από τους προμηθευτές ( Ρωσία Gazprom,Algeria κλπ ). Ήταν λοιπόν τεράστιο σφάλμα η χρήση του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , αφού δεν είναι δικός μας φυσικός πόρος , αλλά ακριβά εισαγόμενος.
     Η τεχνολογία  ΑΠΕ  είναι ξεπερασμένη και πανάκριβη και  οδηγεί τις τιμές του ρεύματος στα ύψη , χωρίς να μπορεί να δώσει φθηνή αλλά αξιόπιστη και σταθερή ενέργεια .

Οι μόνοι που ωφελούνται από τις λανθασμένες ενεργειακές πολιτικές τις χώρας μας είναι δυστυχώς αυτοί που τις επέβαλαν.Δηλαδή  χώρες σαν την Γερμανία που μας προμηθεύουν τεχνολογίες ΑΠΕ (SIEMENS,VESTAS,ENERGON κλπ )   και φυσικού αερίου ,αλλά και εγχώριοι γνωστοί μεσάζοντες που κατάφεραν να αποκομίζουν τεράστια κεφάλαια από την οικονομία  μας .


ΛΑΓΗΕ ΑΕ.


Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από:

-------------------------------------------------------------------------------

Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος > 50 kW
Τιμή Ενέργειας (/MWh)
Διασυνδεδεμένο Σύστημα

87,85
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

99,45 http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/times-energeias-apo-ape-sithya-plin-fb

ΠΗΓΗ:http://sagini3.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου